Hangsúlyozza ügyfeleinek, hogy szakmai hiba esetére biztosítva van! Erősítsa a megbízók...Tovább...
Tanácsaink segítségével elkerülhet néhány buktatót, megtudhatja, hogy Önnek milyen...Tovább...
Mi a számviteli szakmai felelősségbiztosítás, mire terjed ki a fedezet? 
könyvelői tevékenység,...
Tovább...
Az alábbiakban részletezzük, hogy a könyvelői szakmai felelősségbiztosítást nyújtó biztosítók miként...Tovább...
2018.05.25-én hatályba lépett az egységes európai uniós GDPR...Tovább...
 
Aktuális hírek

jelentősen változás az ügyvezetők felelősségében
2014-09-08 11:13

A vezetők a 2014. március 15.-én hatályba lépő új PTK. alapján fognak felelni, ami jóval szigorúbb szabályokat alkalmaz velük szemben korábbi Gt.-ben megfogalmazottaknál. A biztosítással rendelkező vezetők nem csak a sikerrel érvényesített kártérítési követelések összegére biztosítottak, hanem a jogi védekezés költségeire is.

2014 március 16.-től érvényes új PTK. legfontosabb változása vezetői felelősség szempontjából, hogy a jogi személy vezető tisztségviselője a harmadik személynek okozott károkért, a vezető a jogi személlyel egyetemlegesen felel. Azaz a károsult a vezető tisztségviselővel szemben is jogosult közvetlenül igényt érvényesíteni.

  • Felelnek a vezetők az ügyvezetési tevékenységgel a jogi személynek ( társaságnak) okozott esetleges károkért
  • Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a vezető tisztségviselővel szemben, ha a vezető a társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
  • Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e tisztségében harmadik személynek kárt okoz, a vezető a jogi személlyel egyetemlegesen felel. Azaz a károsult a vezető tisztségviselővel szemben is jogosult közvetlenül igényt érvényesíteni.
jelentősen változás az ügyvezetők felelősségében


Az új 2014.03.16,-tól hatályos Polgári Törvénykönyv valamennyi jogi személy vezetőjére (vezető tisztségviselő) speciális felelősségi státust határoz meg.

-Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

- Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek szándékosan kárt okoz, a károsulttal szemben a jogi személlyel egyetemlegesen felel.

- A harmadik személyek (főként hitelezők) számára többletbiztosítékkal bír, hogy a vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenységével harmadik személyeknek okozott kárért a társasággal együttesen maga is helytállásra köteles, mégpedig azonos módon, az egyetemleges felelősségre tekintettel.

- A vezető tisztségviselők társasággal szembeni felelőssége elvileg bármikor érvényesíthető a társaság részéről az elévülési időn belül.

- A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt –  egyéves jogvesztő határidőn belül – a társasági tagok  is érvényesíthetik.

- Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a tagokon túl a hitelezők is felléphetnek kártérítési igénnyel a vezető tisztségviselőkkel szemben

- Csőd és felszámolási eljárás esetén, a ki nem elégített követelése erejéig – bármely hitelező keresettel kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy a cég vezető tisztségviselői a megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezáltal csökkent a gazdálkodó szervezet vagyona, vagy meghiúsították a hitelezők követeléseinek kielégítését, vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését. A keresetben a hitelező kérheti, hogy a bíróság kötelezze a cég volt vezetőjét a kényszertörlési eljárásban bejelentett, de az eljárásban meg nem térült követelései kiegyenlítésére

A szakmai tevékenységgel összefüggő károk nem minősűlnek vezetői felelősségnek.


visszalépés...